The Gallery

  • Header image

Situation/Material/OceanEphemeral Coast

08 April - 04 June 2017

Annie Thibault & Gemma Copp 

Curated by Celina Jeffery • 8 April - 4 June 

 

Download a map to accompany this series of exhibitions here:

Ephemeral Coast: South Wales Exhibition Map - English

Ephemeral Coast: South Wales Exhibition Map - Welsh


'Situation/Material/Ocean' presents a series of studies that explore the perception and sensibility of coastal materiality.

Gemma Copp, a Welsh artist whose work is animated by the coast of Swansea, and Annie Thibault, a Canadian artist who frequently engages with the biology of aquatic life, present assemblages of fluid materiality and matter drawn from the sea and configured in series of studies. Both artists consider material forms in terms of their relationality: salt, algae, plastic, and seawater come together and begin to question and problematize distinctions. At times unexpected and ambiguous, these explorations of the micro and macro sensibilities of salt water encompass the ethics of environmental degradation: material waste, geological erosion, and the seemingly endless yearn to connect with non-human life. Placed together, the work of Copp and Thibault also situates these vastly differing coast lines into connection, creating hybrid configurations of aquatic life. 

 

Cyflwyna ‘Sefyllfa/Defnydd/Môr’ gyfres o astudiaethau sydd yn archwilio canfyddiad a dealltwriaeth materoldeb arfordirol.

Mae Gemma Copp, artist Cymreig gyda gwaith sydd yn aml wedi ei animeiddio gan arfordir Abertawe, ac Annie Thibault, artist o Ganada sydd yn cyffwrdd ar fioleg bywyd dyfrol, yn cyflwyno casgliadau o fateroldeb llifol a defnydd o’r môr a’u cydffurfio mewn cyfres o astudiaethau. Mae’r ddau artist yn ystyried ffurfiau deunydd yn nhermau perthnasol: daw halen, gwymon, plastig, a dŵr môr at ei gilydd i gwestiynu a chanfod gwahaniaethau. Weithiau’n annisgwyl ac amwys, mae’r archwiliadau yma o synioldeb micro a macro dŵr halen yn cwmpasu moeseg diraddiad amgylcheddol: deunydd gwastraff, erydiad daearegol, a’r hiraethu enbyd i gysylltu gyda bywyd nad yw’n ddynol. Wrth leoli’r rhain gyda’i gilydd, mae gwaith Copp a Thibault hefyd yn lleoli’r llinellau arfordirol gwahanol yma i gysylltiad, gan greu cydffurfiadau croesfrid o fywyd dyfrol.

 

Ephemeral Coast links the bays of Swansea, Port Talbot and Carmarthen with coastal spaces internationally, including Mauritius, the USA, and Canada. Working with an array of artists, climate change scientists and writers from the humanities, the exhibition seeks to develop a nexus of understanding between art, empathy, and the degradation of the ocean.

A series of exhibitions will unfold across the region from early 2017 to Spring 2018, each addressing a different approach to imaging and imagining the demise of the ocean as witnessed through coastal visuality.

 

Cysyllta Ephemeral Coast bae Abertawe, Port Talbot a Chaerfyrddin gyda gwagleoedd arfordirol rhyngwladol, gan gynnwys Mauritius, yr UDA a Chanada. Gan weithio gydag amrywiaeth o artistiaid, gwyddonwyr newid hinsawdd ac ysgrifenwyr dynoliaeth, ceisia’r arddangosfa ddatblygu cysylltiad o ddeallusrwydd/doethineb rhwng celf, empathi, a diraddiad y cefnfor.

Bydd cyfres o arddangosfeydd yn datblygu ar draws yr ardal o 2017 cynnar i Wanwyn 2018, pob un yn cyfeirio at agwedd gwahanol o ddelweddu a dychmygu marwolaeth y cefnfor fel y gwelai trwy weledigaeth arfordirol.


This research was supported by The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

 << Back to Previous Page