Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

the [...] space

  • Header image

Mez Kerr Jonesthe [...] space

02 February - 02 March 2019

Mez Kerr Jones (b. 1992), recently graduated from the Glasgow School of Art and is currently based between Glasgow, Cardiff and London. Mez’s practice explores the connections between power and spatiality, place, profit and ownership. Urban space is the backdrop for many lives and using journeys as a research tool, Mez speculates on how cities function, and on identity, safety and equality. Her works are an expression of her motivation for political and social change.


A City Named ‘Dog’, 2019
VHS / Digital video
Runtime approx. 40 minutes

In this neo-liberal era of re-development, re-generation and demolition, it is important to ask what is the ideological context for this re-building of cities, and what impact is this having on post-industrial cities like Glasgow? 

The soundtrack of the film is a mixtape of songs that discuss identity, change in the city, loneliness and melancholic feelings of loss. These are love songs about place and the perpetual tension between staying and leaving, a yearning for something better, or grief for something left behind.

Made using a VHS camcorder, the film allows the viewer to see the issues of today retroactively mediated through the lens of the past. 

The solitary figure of the taxi driver is familiar as both a real and fictional character; as someone who encounters people and changes within the built environment, and knows the city as home and livelihood. Dogs are the explorers of place – the non-gendered, non-human flâneur, the free occupiers of the city streets, brave protagonists and non-verbal observers.

Iain the taxi driver lives opposite the Art School in Garnett Hill, Glasgow. I made friends with his dog George in the street one day, and told Iain that it had always been my dream when I was younger to have a bulldog. Months later after graduating I got into a taxi from Glasgow Central Station and chatted to the driver about dogs; about life with them, losing them, loving them and told him that my dog had recently died. He told me about his bulldogs, and I realised it was Iain. His bulldogs, George and Harry, ride around Glasgow with Iain in his taxi, meeting people, watching the city and enjoying the journey.

 


 

Graddiodd Mez Kerr Jones (g. 1992) yn ddiweddar o Ysgol Gelf Glasgow ac ar hyn o bryd mae’n byw rhwng Glasgow, Caerdydd a Llundain. Mae gwaith Mez yn edrych ar y cysylltiadau rhwng grym a gofodoldeb, lle, elw a pherchnogaeth. Gofod trefol yw’r gefnlen i fywydau lu a chan ddefnyddio teithiau fel offeryn ymchwil, mae Mez yn myfyrio ar sut mae dinasoedd yn gweithredu ac ar hunaniaeth, diogelwch a chydraddoldeb. Mae ei gwaith yn mynegi ei chymhelliad dros newid gwleidyddol a chymdeithasol.


 A City Named ‘Dog’, 2019
VHS / Fideo digidol
Hyd tua 40 munud

Yn y cyfnod neo-ryddfrydol yma o ailddatblygu, adfywio a dymchwel, mae’n bwysig gofyn beth yw’r cyd-destun ideolegol ar gyfer yr ailadeiladu dinasoedd yma a pha effaith y mae hyn yn ei chael ar ddinasoedd ôl-ddiwydiannol fel Glasgow.

Mae trac sain y ffilm yn gymysgedd o ganeuon sy’n trafod hunaniaeth, newid yn y ddinas, unigrwydd a theimladau prudd o golled. Caneuon serch yw’r rhain am le a’r tyndra parhaus rhwng aros a gadael, hiraeth am rywbeth gwell, neu alar am rywbeth a adawyd ar ôl.

Wedi’i gwneud gan ddefnyddio camcordydd VHS, mae’r ffilm yn gadael i’r gwyliwr weld materion y dydd yn cael eu cyfryngu’n ôl-weithredol drwy lens y gorffennol.

Mae ffigwr unigol y gyrrwr tacsi’n gyfarwydd fel cymeriad go iawn a ffuglennol, fel rhywun sy’n dod ar draws pobl a newidiadau yn yr amgylchedd adeiledig ac sy’n nabod y ddinas fel cartref a ffordd o ennill bywoliaeth. Cŵn yw’r fforwyr yma - y flâneurs di-ryw ac an-ddynol, rhydd-feddianwyr strydoedd y ddinas, protagonyddion dewr a sylwedyddion dieiriau.

Mae Iain, y gyrrwr tacsi, yn byw gyferbyn â’r Ysgol Gelf yn Garnett Hill yn Glasgow. Mi es i’n ffrindiau gyda’i gi George ar y stryd ryw ddiwrnod gan ddweud wrth Iain mai dyna fu fy mreuddwyd erioed pan oeddwn yn iau i berchen ar gi tarw. Fisoedd yn ddiweddarach ar ôl graddio mi es i dacsi o Orsaf Ganolog Glasgow gan sgwrsio gyda’r gyrrwr am gŵn: am fywyd gyda nhw, eu colli, eu caru a dywedais wrtho fod fy nghi wedi marw’n ddiweddar. Dywedodd  yntau wrtha i am ei gŵn tarw a sylweddolais mai Iain oedd o. Mae ei gŵn tarw, George a Harry, yn teithio o gwmpas Glasgow gydag Iain yn ei dacsi, gan gwrdd â phobl, gwylio’r ddinas a mwynhau’r daith.

 

 

 

<< Back to Previous Page