Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

the [...] space

  • Header image

The Language of Claythe [...] space

08 January - 26 January 2019

As we look forward to Language of Clay exhibition, Ingrid Murphy’s ‘Seen and Unseen’ which opens on Saturday 02 February, we look back at the artists who have contributed to this series so far and those we are still to enjoy.

The Language of Clay is an ongoing project that celebrates the diversity of accomplished ceramic practice. It presents new bodies of work by selected contemporary ceramic artists with studio practices in Wales.  

Each artist approaches the medium with varying perspectives, experiences and skills. Ceramic practice is wonderfully boundless in its creative possibilities. As an organic material, clay responds so dynamically to different approaches and treatments. It is this quality that makes it both beguiling and challenging to work with. Within a field that is wonderfully rich in Wales, the artists featured bring singular expertise.   

The Language of Clay is curated by Ceri Jones and . It is delivered in partnership with Ruthin Craft Centre, Llantarnam Grange Arts Centre and Aberystwyth Ceramic Gallery. The initiative is funded by the Arts Council of Wales.

The project comprises touring solo exhibitions. These are accompanied by interpretation material, publications, a handling collection and participatory programmes. Through project activity, we hope to reveal the delights of clay and the enormous significance of ceramics in our lives. 

The Language of Clay is a platform for enquiry and discovery. It is, we trust, an invitation for more people to join the conversation.

 

Part One

Anna Noël’s figurative ceramics delighted us in their telling of tales. Micki Schloessingk’s wood fired pots have brought pleasure everyday in their use. Anne Gibbs brought us still life in quietly composed miniature form.

 

Part Two

The three artists whose work we’ll enjoy in this series, Justine Allison, Ingrid Murphy and Kate Haywood, are specialists in ceramic practice. For each of them, clay is the primary material, one that they know fundamentally well and each work with in inimitable ways.

Balanced between functional and sculptural, Justine’s practice brings us precious porcelain vessels that capture the light. Ingrid has fun pushing the boundaries of technology in her work. Integrating ever-advancing technological resources into her ceramic forms, Ingrid uses familiar items to uncover histories and narratives. Kate creates meticulous sculptural forms. Her conceptual practice is research driven and methodical. Combined with an elegant aesthetic, the precision of her process makes her work poetic.

The Language of Clay exhibitions will be touring venues across Wales during 2017-2019. Accompanied by programmes of activity, they afford opportunities for us to further expand the consideration of ceramic practice and to meet some of our brilliant ceramic artists.

 


 

Wrth edrych ymlaen at yr arddangosfa nesaf yn y rhaglen Iaith Clai, ‘Gweledig ac anweledig’ gan Ingrid Murphy i agor ar ddydd Sadwrn 2 Chwefror, edrychwn yn ol ar y rhai ar yr artistiaid sydd wedi cyfrannu i’r gyfres hyd yn hyn, a’r rheini sydd o hyd i’w mwynhau.

Prosiect parhaol yw Iaith Clai sydd yn dathlu amrywiaeth ymarfer serameg cyflawnedig. Cyflwyna cyrff newydd o waith gan artistiaid cyfoes dethol gydag ymarfer stiwdio yng Nghymru.

Ymdrin pob artist â’r cyfrwng gyda gwahanol bersbectifau, profiadau a sgiliau. Mae ymarfer serameg yn ddiddiwedd yn ei bosibiliadau creadigol. Fel deunydd organig, ymateba clai yn ddeinamig i wahanol ffyrdd a thriniaeth. Yr ansawdd yma sydd yn ei wneud mor gyfareddol a heriol i weithio gyda. O fewn maes sydd yn gryf yma yng Nghymru, mae’r artistiaid yn arddangos ymarferiad unigol.

Trefnir Iaith Clai gan Oriel Mission yn Abertawe ac fe’i ddarparir mewn partneriaeth â Chanolfan Grefft Rhuthun, Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange ac Oriel Serameg Aberystwyth. Ariennir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r prosiect yn cynnwys arddangosfeydd unigol teithiol. Ceir deunydd dehongli, cyhoeddiadau, casgliad trin a rhaglenni cyfrannu i gydfynd â’r rhain. Trwy weithgareddau prosiect, gobeithiwn ganu clod clai ac arwyddocâd enfawr serameg yn ein bywydau. Llwyfan ymholiad a darganfyddiaeth yw Iaith Clai. Gwahoddiad ydyw, ymddiriedwn, i fwy o bobl ymuno â’r sgwrs.

 

Rhan Un

Cawsom ein swyno gan ddarnau serameg ffigurol Anna Noël yn y ffordd yr oeddynt yn dweud hanesion. Daeth potiau Micki Schloessingk a oedd wedi’u tanio â choed, â phleser bob dydd wrth eu defnyddio. Daeth Anne â bywyd llonydd i ni mewn ffurf finiatur fydd wedi’i gyfansoddi’n dawel.

 

Rhan Dau

Mae’r tri artist y byddwn yn mwynhau eu gwaith yn y gyfres hon, Justine Allison, Ingrid Murphy a Kate Haywood, yn arbenigwyr yn yr arfer serameg. I bob un ohonyn nhw, clai yw’r deunydd sylfaenol: deunydd y maen nhw’n ei adnabod yn sylfaenol dda ac y bydd pob un yn gweithio ag o mewn ffyrdd dihafal.

Gyda’r cydbwysedd rhwng ymarferol a cherfluniol, daw arfer Justine â llestri porslen gwerthfawr i ni – rhai sy’n cipio’r golau. Bydd Ingrid yn cael hwyl yn gwthio ffiniau technoleg yn ei gwaith. Gan integreiddio adnoddau technolegol sy’n symud ymlaen o hyd yn ei ffurfiau serameg, bydd Ingrid yn defnyddio eitemau cyfarwydd i ddadorchuddio hanes anaratif. Bydd Kate yn creu ffurfiau cerfluniol gorfanwl. Ymchwil sy’n gyrru ei harfer cysyniadol ac mae’n drefnus. Wedi’i gyfuno ag estheteg goeth, gwneir ei gwaith yn farddol gan drachywiredd ei phroses.

Bydd yr arddangosfeydd Iaith Clai’n teithio lleoliadau ledled Cymru yn ystod 2018–2019. Gyda rhaglenni o weithgaredd yn cyd-deithio â nhw, maen nhw’n rhoi cyfleoedd i ni ehangu ymhellach yr ystyriaeth o arfer serameg ac i gyfarfod rhai o’n hartistiaid serameg ardderchog.

 

 

 

<< Back to Previous Page