Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

Exhibition

  • Header image

Seen and UnseenIngrid Murphy

02 February - 23 March 2019

Part of Language of Clay
Curated by Ceri Jones

'Ingrid Murphy plays with the conventions of ceramic practice. Her works invite shared experience rather than purely aesthetic contemplation.’ Martina Margetts. 

Connectivity is crucial to Ingrid Murphy, between people and places and across time. Her explorations provoke and surprise us as she marries traditional ceramic processes with creative technologies. Be it the view from inside a teapot or the sounds from the streets of Jaipur, her pieces connect us to different perspectives and stories. Seen and unseen is a witty expansion of the languages and qualities of clay.

- Ceri Jones, Curator 

Seen and unseen is Ingrid Murphy’s first solo show. It includes interactive elements and all work (apart from one which has been recommissioned) is new. The exhibition at Aberystwyth Arts Centre will tie in with the International Ceramics Festival.

 

Touring Schedule:

Llantarnam Grange Arts Centre
30 March – 18 May 2019

Aberystwyth Arts Centre
25 May – end July 2019

 

The Language of Clay is a National Touring exhibition series. The initiative is organised by Mission Gallery in Swansea and is delivered in partnership with Ruthin Craft Centre, Llantarnam Grange Arts Centre, Aberystwyth Arts Centre and Aberystwyth Ceramics Gallery. The initiative is funded by the Arts Council of Wales.

The Language of Clay exhibitions will be touring venues across Wales during 2017-2019. Accompanied by programmes of activity, they afford opportunities for us to further expand the consideration of ceramic practice and to meet some of our brilliant ceramic artists.

 

 Ingrid Murphy
Gweledig ac Anweledig

Rhan o Iaith Clai
Curadwyd gan Ceri Jones

 

‘Mae Ingrid Murphy yn chwarae gyda chonfensiynau gwaith cerameg. Mae ei gweithiau’n gwahodd profiad a rennir yn hytrach na myfyrio esthetig pur’. Martina Margetts. 

Mae cysylltedd yn hollbwysig i Ingrid Murphy, rhwng pobl a lleoedd ac ar draws amser. Mae ei hymchwiliadau’n ein pryfocio ac yn ein synnu wrth iddi gyfuno prosesau cerameg traddodiadol â thechnolegau creadigol. Boed yr olygfa o’r tu mewn i debot neu synau strydoedd Jaipur, mae ei darnau’n ein cysylltu â gwahanol bersbectifau a storïau. Helaethiad ffraeth o ieithoedd a phriodweddau clai yw Gweledig ac Anweledig.

-Ceri Jones, Curadur y gyfres

 

Sioe un-ddynes gyntaf Ingrid Murphy yw Gweledig ac Anweledig. Mae’n cynnwys elfennau rhyngweithiol ac mae’r holl waith (ac eithrio un eitem sydd wedi’i hailgomisiynu) yn newydd. Bydd yr arddangosfa yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ynghlwm â’r Ŵyl Gerameg Ryngwladol.

 

Amserlen Deithio:

Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange
30 Mawrth – 18 Mai 2019

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
25 Mai – diwedd Gorffennaf 2019

 

Cyfres o arddangosfeydd teithiol cenedlaethol yw Iaith Clai. Trefnir y fenter gan Oriel Mission yn Abertawe a’i chyflwyno mewn partneriaeth â Chanolfan Grefft Rhuthun, Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ac Oriel Gerameg Aberystwyth. Ariennir y fenter gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd arddangosfeydd Iaith Clai ar daith i ganolfannau ar draws Cymru yn ystod 2017 – 2019. Gyda rhaglenni o weithgareddau i gyd-fynd â nhw, byddant yn cynnig cyfleoedd i ni ehangu ymhellach y sylw a roddir i waith cerameg a chwrdd â rhai o’n hartistiaid cerameg gwych.

 

 


 

 

 

 

 

 

<< Back to Previous Page