For Adults

  • Header image

Sound and WeaveWorkshop

16 March - 17 March 2019

11am – 4pm | £40 (Discount available for Friends of Mission Gallery and previous workshop attendees) | Suitable for ages 16+

Saturday:  11:00 - 13:00 - sound walk

13:30 - 16:00 - review, interpretation and weaving.

Sunday: 11:00 - 16:00 - weaving development and completion.

Equipment and a range of materials will be provided.  

Sounding Out Colour and Texture - Using sound as a starting point for tapestry design and weaving.

If you listen to critics and others working in the world of music, you will often hear them using language that could, if you came in on the middle of a conversation, lead you to think that they were talking about something quite different - something more visual and tactile.

The language used to describe music / sound is very similar to that used to describe other media - media that involves colour, texture, pattern, shape, form and rhythm. We use these words in tapestry weaving to describe what we are doing, how and why we are doing it, what it is about - and we feel these words as we handle the materials, structures and techniques we work with.

The starting point for this workshop is to take a sound walkaround the Maritime Quarter and sea front of Swansea and listen to all that we can hear, record different aspects of it, and then use the recordings back in the gallery as a starting point for design and selection of materials in a simple woven tapestry.

Other sound clips will be available as well as selected music or that of your own choice (if you bring it).

The workshop will teach beginners the basics of tapestry weaving and more advanced weavers a new approach to developing ideas for weave.

The focus is on experimentation with different materials alongside an investigation of what sound is and the ways in which it is described - primarily colour and texture. A finished tapestry is not the aim of the workshop, but a woven sample is expected to be completed using quick and easy techniques focusing on the woven structure and a range of materials.

Materials:

Simple, prepared weaving frames and bobbins will be provided and a range of wools and other materials. You are welcome to provide your own materials and, with texture in mind and the flexibility of tapestry weaving, anything goes!

LOCATION: Mission Gallery

Eventbrite - Sound and Weave Workshop | Gweithdy Sain a Gwehyddu

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Spaces are limited so booking is essential. Please bring a packed lunch and inform us of any access requirements, allergies or medical conditions.

________________________________________________________________________________________

 

10.30yb – 3.30yp | £40 (Gostyngiad ar gael i Gyfeillion Oriel Mission a mynychwyr gweithdai blaenorol) | Yn addas i 16+ oed

Dydd Sadwrn: 11:00 - 13:00 – tro sain

                           13:30 - 16:00 - adolygu, dehongli a gwehyddu.

Dydd Sul:          11:00 - 16:00 – datblygu a gorffen gwehyddu.

Darperir offer ac amrywiaeth o ddeunyddiau. 

Seinio Lliw a Gwead – Defnyddio sain fel man cychwyn ar gyfer dylunio a gwehyddu tapestri.

Os ydych yn gwrando ar feirniaid ac eraill sy’n gweithio ym myd cerddoriaeth, byddwch yn aml yn eu clywed yn defnyddio iaith a allai, pe baech chi’n dod i mewn i’r sgwrs ar ei hanner, eich arwain at feddwl eu bod yn sôn am rywbeth hollol wahanol, rhywbeth sy’n fwy gweledol a chyffyrddol.

Mae’r iaith a ddefnyddir i ddisgrifio cerddoriaeth / sain yn debyg iawn i’r iaith a ddefnyddir i ddisgrifio cyfryngau eraill – cyfryngau sy’n cynnwys lliw, gwead, patrwm, siâp, ffurf a rhythm. Rydym yn defnyddio’r geiriau hyn wrth wehyddu tapestri i ddisgrifio beth rydym yn ei wneud, sut a pham rydym yn ei wneud, beth yw ei hanfod – ac rydym yn ‘teimlo’ y geiriau hyn wrth i ni drafod y deunyddiau, strwythurau a’r technegau rydym yn gweithio â nhw.

Man cychwyn y gweithdy hwn yw mynd am ‘dro sain’ o gwmpas Ardal Forol a glan môr Abertawe gan wrando ar yr oll y gallwn ei glywed, cofnodi gwahanol agweddau arno ac wedyn defnyddio’r recordiadau’n ôl yn yr oriel fel man cychwyn ar gyfer dylunio a dethol deunyddiau mewn tapestri gweedig syml.

Bydd clipiau sain eraill ar gael yn ogystal â cherddoriaeth wedi’i dethol neu o’ch dewis eich hun (os dewch chi â hi).

Bydd y gweithdy’n dysgu i ddechreuwyr sylfeini gwehyddu tapestri ac i wehyddion mwy profiadol ymagwedd newydd tuag at ddatblygu syniadau ar gyfer gwehyddu.

Mae’r ffocws ar arbrofi gyda gwahanol ddeunyddiau ochr yn ochr ag ymchwilio i beth yw sain a’r ffyrdd y mae’n cael ei disgrifio – o ran lliw a gwead yn bennaf. Nid tapestri gorffenedig yw nod y gweithdy, ond disgwylir cwblhau sampl weedig gan ddefnyddio technegau cyflym a syml a chanolbwyntio ar y strwythur gweedig ac amrywiaeth o ddeunyddiau.

Deunyddiau:

Darperir gwyddiau a bobinau parod ac amrywiaeth o edafedd a deunyddiau eraill. Croeso i chi ddarparu’ch deunyddiau’ch hun a, gyda gwead mewn cof a hyblygrwydd gwehyddu tapestri, mae lle i bopeth!

LLEOLIAD: Oriel Mission

Eventbrite - Sound and Weave Workshop | Gweithdy Sain a Gwehyddu

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi ar 01792 652016 neu e-bostio education@missiongallery.co.uk

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.<< Back to Previous Page