Craft Showcase

  • Header image

Jewellery ShowcaseCurated by Anna Lewis

09 October - 31 December 2018

Anna Lewis is a lecturer at Swansea College of Art UWTSD, a designer maker and a member of the board at Mission Gallery. Anna was asked by Mission Gallery to guest curate a jewellery showcase within our Craft Space – highlighting the work of two very different contemporary jewellers.

We at Mission are in love with this work and we think you will be too – all items are for sale until the end of December so don’t miss out!

Mizuki Takahashi 

Mizuki is an award winning contemporary jewellery artist, living and working in Worcestershire having graduated from Hereford College of Arts.

Practicing in mark-making and playing with paper gives Mizuki simple yet delicate design ideas in her jewellery making. Enamelling is Mizuki’s most recent fascination in her practice, she creates unique mark-making patterns on delicate enamelled copper surfaces using the sgraffito (scratching) technique. Every line she draws is individual and is changed by the firing time in the kiln, giving different results in each project. Oxidised black silver fastenings for each enamelled element are carefully designed and handmade by Mizuki, the black lines cast like shadow lines parallel with the scratched enamel marks.

All of Mizuki’s jewellery creations are unique and one-off pieces. Once a piece is made or during its process of making, it feeds her inspiration to get and grow new ideas for the next project.

 

Holly Stant

I am a mixed media contemporary jewellery designer and maker from Colchester, Essex. My current work comes from my research into my travels to another country; Switzerland. This country means a lot to me, I have taken many holidays here and hold memories with each trip. If it was not for my Grandparents taking me here when I was 10 years old, I would have never known such a beautiful country existed. Not only does the place appeal to me, but it feels like home, part of my identity. 

My pieces of jewellery are an assemblage of my own imagery, Swiss map symbols and layouts from various maps. I find drawing and collaging key to my practice as it allows me to see what shapes, images, colours and symbols work well together. After collaging various combinations, I then begin to make those is materials which allows me to find out what colours and materials fit together. 

Material testing is important. I need to see what photos transfer well on to what wood and what colours I can bring in to either contrast or match. 

I use a variation of materials such as wood, metal and acrylic, as I find the contrasting combination of textures, colour and surfaces alluring.

My techniques vary from laser cutting and etching to piercing to in-laying. All the materials and techniques I have used come together to tell a story.

 

Darlithiwr yng Ngholeg Celf Abertawe PCYDDS, dylunwr a gwneuthurwr ac aelod cynt o fwrdd Oriel Mission yw Anna Lewis. Gofynnwyd Anna gan Oriel Mission i guradu arddangosfa gemwaith o fewn ein Lle Crefft - gan ddangos gwaith dau gemydd cyfoes gwahanol iawn.

Rydym ni yn Oriel Mission mewn cariad gyda’r gwaith yma ac rydym ni’n teimlo y fyddech chi hefyd - mae pob eitem ar werth tan ddiwedd Rhagfyr felly peidiwch ei golli!


Mizuki Takahashi 

Artist gemwaith cyfoes arobryn yw Mizuki sy’n byw ac yn gweithio yn Swydd Gaerwrangon ar ôl graddio o Goleg Celfyddydau Henffordd.

Mae ymarfer gwneud marciau a chwarae â phapur yn rhoi i Mizuki syniadau dylunio syml ond cain wrth wneud ei gemwaith. Yn fwyaf diweddar, enamlo sy’n mynd â bryd Mizuki yn ei gwaith; mae’n creu patrymau gwneud marciau unigryw ar wynebau copr enamlog cain gan ddefnyddio techneg sgraffito(crafu). Mae pob llinell a dynnir ganddi yn unigryw ac yn cael ei newid gan yr amser tanio yn yr odyn gan arwain at ganlyniadau gwahanol ym mhob prosiect. Mae ffasninau arian du ocsidiedig i bob elfen enamlog yn cael eu cynllunio a’u gwneud â llaw’n ofalus gan Mizuki, y llinellau duon wedi’u bwrw fel cysgodion sy’n gyfochrog â chrafiadau’r marciau enamlog.

Mae pob darn o emwaith a grëir gan Mizuki yn hollol unigryw. Unwaith i ddarn gael ei wneud neu yn ystod y broses o gael ei wneud mae’n ei hysbrydoli i gael a thyfu syniadau newydd ar gyfer y prosiect nesaf.

 

Holly Stant

Dylunydd a gwneuthurwraig gemwaith cyfoes cyfryngau cymysg ydw i sy’n dod o Colchester yn Essex. Mae fy ngwaith presennol yn deillio o’m hymchwil i’m teithiau i wlad arall, Y Swistir. Mae’r wlad yma yn golygu llawer i mi; dw i wedi treulio llawer o wyliau yno ac mae gen i atgofion melys o bob taith. Oni bai bod fy nain a thaid wedi mynd â fi yno pan o’n i’n 10 mlwydd oed, fyddwn i byth wedi gwybod bod gwlad mor hardd yn bodoli. Nid yn unig bod y lle’n apelio ata i, ond mae’n teimlo fel gartref, yn rhan o bwy ydw i.

Mae fy narnau gemwaith yn gasgliadau o’m delweddaeth fy hun, symbolau mapiau’r Swistir a chynlluniau o wahanol fapiau. Dw i’n cael bod arlunio a gludweithio’n allweddol i’m gwaith gan eu bod yn gadael i mi weld pa siapiau, delweddau, lliwiau a symbolau sy’n gweithio’n dda gyda'i gilydd. Ar ôl gludweithio gwahanol gyfuniadau, bydda i wedyn yn dechrau gwneud y deunyddiau, proses sy’n fy ngadael i ddewis lliwiau a deunyddiau sy’n cyd-fynd â’i gilydd.

Mae profi deunyddiau’n bwysig. Mae angen i mi weld pa ffotograffau sy’n gweithio’n dda fel trosluniau ar ba bren a pha liwiau y galla i eu cyflwyno i naill ai gwrthgyferbynnu â neu weddu i’r deunyddiau.

Dw i’n defnyddio amryw o ddeunyddiau fel pren, metel ac acrylig, gan fod y cyfuniad cyferbyniol o weadau, lliwiau ac arwynebau’n ddeniadol i mi.

Mae fy nhechnegau’n amrywio rhwng torri â laser, ysgythru, rhwyllo a mewnosod. Mae’r holl ddeunyddiau a thechnegau dw i wedi’u defnyddio yn dod at ei gilydd i ddweud stori.

<< Back to Previous Page