Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

 

Learning at Mission Gallery


Criw Celf Blog


Portfolio Blog


Raising The Bar Blog

 

Mission Gallery are committed to providing a programme for learning and participation where every person can access contemporary art. Education both on and off site has been an important part of the Mission Gallery programme from its inception; covering areas of community education, primary education and higher education.

 

Our Learning and Participation Programme has a distinctive reputation both within the gallery and in off site locations. The dedicated learning space located on Mission Gallery’s first floor opens the door to knowledge, understanding, and a love of contemporary visual art and craft at Mission Gallery; providing a nurturing space to learn with art-led staff and artists.

 

Mae Oriel Mission yn credu mewn gan ddarparu rhaglen addysg a chyfrannu lle gall pob person brofi celf gyfoes. Mae addysg yn yr oriel ac oddi ar safle wedi bod yn rhan bwysig o raglen Oriel Mission o’r dechrau; gan orchuddio adrannau o addysg cymuned, addysg gynradd ac addysg uwch.

 

Mae gan ein Rhaglen Addysg a Chyfrannu enw da o fewn yr oriel ac ar leoliadau oddi ar safle. Mae’r gwagle addysg wedi ei leoli ar lawr cyntaf Oriel Mission yn agor drws i ymwybyddiaeth, dealltwriaeth, a chariad tuag at gelf weledol a chrefft gyfoes yn Oriel Mission; gan ddarparu lle i feithrin dysgu gyda staff ag artistiaid celf.

 

Criw Celf West

 

Workshops, Exhibition Tours & Hiring

 

Mission Gallery ensures that learning always seeks to encourage participants to explore ideas and techniques in an atmosphere where quality of expression is as important as quality of experience. Check the events page for further information on artist-led workshops, or talk to our Learning & Participation Coordinator about tailoring a workshop to suit the needs of your group.

 

Guided Exhibition visits for schools, students and groups. Free formal visits led by our Learning & Participation Coordinator to explore the exhibition and encourage discussion. If you are planning to visit Mission Gallery, please let us know so that we can accommodate your group.

 

Mission Gallery’s first floor space is a dedicated area for art workshops and activities and is available as a hire space for groups.

Gweithdai, Teithiau Tywys a Llogi

 

Mae Oriel Mission am wneud yn siŵr fod addysg bob amser yn edrych i annog cyfranwyr i archwilio syniadau a thechnegau mewn amgylchedd lle mae ansawdd mynegiant yr un mor bwysig ac ansawdd profiad. Edrychwch ar ein tudalen digwyddiadau am fwy o wybodaeth ar weithdai wedi eu harwain gan artistiaid, neu siaradwch â’n cydlynydd addysg am greu gweithdy sydd yn addas i anghenion eich grŵp.

 

Teithiau Tywys Arddangosfa i ysgolion, myfyrwyr a grwpiau. Ymweliadau ffurfiol am ddim wedi eu harwain gan ein Swyddog Addysg a Chyfrannu i archwilio’n arddangosfa ac annog trafodaeth. Os ydych yn trefnu ymweliad i Oriel Mission, gadewch ni wybod fel ein bod yn gallu derbyn eich grŵp.

 

Mae llawr cyntaf Oriel Mission yn le penodol ar gyfer gweithdai a gweithgareddau celf ac mae ar gael fel lle llog i grwpiau.

 

For more on ways to get involved please contact our Learning Team

learning@missiongallery.co.uk

 


Current Projects


Past Projects


Partnerships