Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

The Language of Clay

Curated by Ceri Jones

 

The Language of Clay is an ongoing project that celebrates the diversity of accomplished ceramic practice. It presents new bodies of work by selected contemporary ceramic artists with studio practices in Wales.  

 

Each artist approaches the medium with varying perspectives, experiences and skills. Ceramic practice is wonderfully boundless in its creative possibilities. As an organic material, clay responds so dynamically to different approaches and treatments. It is this quality that makes it both beguiling and challenging to work with. Within a field that is wonderfully rich in Wales, the artists featured bring singular expertise.   

 

The Language of Clay is organised by Mission Gallery in Swansea and is delivered in partnership with Ruthin Craft Centre, Llantarnam Grange Arts Centre and Aberystwyth Ceramic Gallery. The initiative is funded by the Arts Council of Wales.

 

The project comprises touring solo exhibitions. These are accompanied by interpretation material, publications, a handling collection and participatory programmes. Through project activity, we hope to reveal the delights of clay and the enormous significance of ceramics in our lives. 

 

The three artists whose work we’ll enjoy in this second series, Justine Allison, Ingrid Murphy and Kate Haywood, are specialists in ceramic practice. For each of them, clay is the primary material, one that they know fundamentally well and each work with in inimitable ways.

 

Balanced between functional and sculptural, Justine’s practice brings us precious porcelain vessels that capture the light. Ingrid has fun pushing the boundaries of technology in her work. Integrating ever-advancing technological resources into her ceramic forms, Ingrid uses familiar items to uncover histories and narratives. Kate creates meticulous sculptural forms. Her conceptual practice is research driven and methodical. Combined with an elegant aesthetic, the precision of her process makes her work poetic.

 

The Language of Clay exhibitions will be touring venues across Wales during 2017-2019. Accompanied by programmes of activity, they afford opportunities for us to further expand the consideration of ceramic practice and to meet some of our brilliant ceramic artists.

 

For more information on The Language of Clay, please click here

 

Image: Earth, Fire and Salt by Micki Schoessingk, part of the first Language of Clay series.


 

 

Iaith Clai

Curadwyd gan Ceri Jones

 

Prosiect parhaol yw Iaith Clai sydd yn dathlu amrywiaeth ymarfer serameg cyflawnedig. Cyflwyna cyrff newydd o waith gan artistiaid cyfoes dethol gydag ymarfer stiwdio yng Nghymru.

 

Ymdrin pob artist â’r cyfrwng gyda gwahanol bersbectifau, profiadau a sgiliau. Mae ymarfer serameg yn ddiddiwedd yn ei bosibiliadau creadigol. Fel deunydd organig, ymateba clai yn ddeinamig i wahanol ffyrdd a thriniaeth. Yr ansawdd yma sydd yn ei wneud mor gyfareddol a heriol i weithio gyda. O fewn maes sydd yn gryf yma yng Nghymru, mae’r artistiaid yn arddangos ymarferiad unigol.

 

Trefnir Iaith Clai gan Oriel Mission yn Abertawe ac fe’i ddarparir mewn partneriaeth â Chanolfan Grefft Rhuthun, Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange ac Oriel Serameg Aberystwyth. Ariennir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Mae’r prosiect yn cynnwys arddangosfeydd unigol teithiol. Ceir deunydd dehongli, cyhoeddiadau, casgliad trin a rhaglenni cyfrannu i gydfynd â’r rhain. Trwy weithgareddau prosiect, gobeithiwn ganu clod clai ac arwyddocâd enfawr serameg yn ein bywydau.

 

Mae’r tri artist y byddwn yn mwynhau eu gwaith yn y gyfres hon, Justine Allison, Ingrid Murphy a Kate Haywood, yn arbenigwyr yn yr arfer serameg. I bob un ohonyn nhw, clai yw’r deunydd sylfaenol: deunydd y maen nhw’n ei adnabod yn sylfaenol dda ac y bydd pob un yn gweithio ag o mewn ffyrdd dihafal.

 

Gyda’r cydbwysedd rhwng ymarferol a cherfluniol, daw arfer Justine â llestri porslen gwerthfawr i ni – rhai sy’n cipio’r golau. Bydd Ingrid yn cael hwyl yn gwthio ffiniau technoleg yn ei gwaith. Gan integreiddio adnoddau technolegol sy’n symud ymlaen o hyd yn ei ffurfiau serameg, bydd Ingrid yn defnyddio eitemau cyfarwydd i ddadorchuddio hanes a naratif. Bydd Kate yn creu ffurfiau cerfluniol gorfanwl. Ymchwil sy’n gyrru ei harfer cysyniadol ac mae’n drefnus. Wedi’i gyfuno ag estheteg goeth, gwneir ei gwaith yn farddol gan drachywiredd ei phroses.

 

Bydd yr arddangosfeydd Iaith Clai’n teithio lleoliadau ledled Cymru yn ystod 2018–2019. Gyda rhaglenni o weithgaredd yn cyd-deithio â nhw, maen nhw’n rhoi cyfleoedd i ni ehangu ymhellach yr ystyriaeth o arfer serameg ac i gyfarfod rhai o’n hartistiaid serameg ardderchog.

 

 

Am fwy o wybodaeth ar Iaith Clai, cliciwch yma

 

Delwedd: Pridd, Tân a Halen gan Micki Schloessingk, Iaith Clai Rhan Un

Seen and Unseen

Seen and UnseenIngrid Murphy

02 Feb - 23 Mar 2019

More Info
Thibault Brunet

Thibault BrunetJane Phillips Award

06 Apr - 01 Jun 2019

More Info
Criw Celf West

Criw Celf WestExhibition

15 Jun - 03 Aug 2019

More Info
Graduate Showcase

Graduate ShowcaseExhibition

17 Aug - 07 Sep 2019

More Info