Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

 

Jewellery Showcase

Rosita Bonita & Rachel Butlin

Curated by Anna Lewis

 

13 November – 31 December 2017

Anna Lewis is a lecturer at Swansea College of Art UWTSD, a designer maker and a member of the board at Mission Gallery. Anna was asked by Mission Gallery to guest curate a jewellery showcase within our Craft Space – highlighting the work of two very different contemporary jewellers.

We at Mission are in love with this work and we think you will be too – all items are for sale until the end of December so don’t miss out!

Darlithiwr yng Ngholeg Celf Abertawe PCYDDS, dylunwr a gwneuthurwr ac aelod o fwrdd Oriel Mission yw Anna Lewis. Gofynnwyd Anna gan Oriel Mission i guradu arddangosfa gemwaith o fewn ein Lle Crefft - gan ddangos gwaith dau gemydd cyfoes gwahanol iawn.

Rydym ni yn Oriel Mission mewn cariad gyda’r gwaith yma ac rydym ni’n teimlo y fyddech chi hefyd - mae pob eitem ar werth tan ddiwedd Rhagfyr felly peidiwch ei golli!

 

Rachel Butlin

Rachel Butlin seeks to challenge the concepts of contemporary interactive and wearable jewellery. She produces a range of high-end mixed material, functional and wearable objects, carefully considering material combination and placement. Her work often explores the combination of non-traditional materials, evoking curiosity that creates a connection between the piece and the wearer. Intrigued by Japanese culture and tradition, the art of placement and cultural colour palettes remain central in her designs.

Rachel has a playful and detailed approach to design and the making process. Materials are gathered in a collection, waiting to be explored within a 3D drawing process with the aim of creating settings for non-traditional materials to work harmoniously together.

Nod Rachel Butlin yw herio cysyniadau gemwaith cyfoes rhyngweithiol a gwisgadwy. Cynhyrcha gwrthrychau aml gyfrwng, defnyddiol a gwisgadwy, gan ystyried cyfuniad gofalus deunydd a lleoliad. Mae ei gwaith yn aml yn archwilio cyfuniad deunyddiau llai traddodiadol, yn denu chwilfrydedd  gan greu cysylltiad rhwng y darn a’r gwisgwr. Gyda diddordeb yn niwylliant a thraddodiad Tsiapaniaidd, mae celfyddyd lleoliad a phalet lliw diwylliannol yn parhau i fod yn ganolig i’w gwaith.

Mae gan Rachel ffordd chwareus a manylgar i ddylunio a’r broses gwneud. Cesglir deunyddiau i gasgliad, gan aros i’w harchwilio o fewn proses arlunio 3D gyda’r nod o greu chyfansoddiad i ddeunyddiau anhraddodiadol weithio gyda’i gilydd.

 

 

 

 


Rosita Bonita

Rosita Bonita is the glamorous alter-ego of designer Rowenna Harrison. A life long love of drawing and making have equiped the designer with a unique visual language, teamed with an experimental and hands-on approach to materials and techniques, which have forged Rosita Bonita as a distinct and alluring identity, charming customers, press & stockists ever since.

Inspiration comes from glamorous fantasies of past times and faraway lands, encompasses icons of folklore, myth & legend. With these influences, and a pervading sense of dreamy fun, Rosita Bonita creates tactile printed leather statement jewellery, which is at once nostalgic & novel.

Each piece of Rosita Bonita printed leather jewellery is lovingly handcrafted in her studio, in the seaside town of Margate, England. Original illustrations are screen-printed or foil-embossed onto fine leathers & carefully assembled into unique & collectable treasures.

Hunan arall llachar y dylunwr Rowenna Harrison yw Rosita Bonita. Mae cariad tuag at arlunio a chreu wedi rhoi iaith weledol unigryw i’r dylunwr, yn ogystal â ffordd arbrofol ac ymarferol o drin deunyddiau a thechnegau, sydd wedi llunio Rosita Bonita fel enw gwahanol ac atyniadol, gan swyno cwsmeriaid, cyfryngau a siopau.

Daw ysbrydoliaeth o ffantasiâu glamoriaidd o gyfnodau cynt a thiroedd pell, gan amgylchynu cymeriadau storïau gwerin a chwedlau. Gyda’r dylanwadau yma, a naws hwylus freuddwydiol, mae Rosita Bonita yn creu gemwaith lledr printiedig, sydd yn hiraethus a lawn cymeriad.

Crëir pob darn gemwaith lledr printiedig Rosita Bonita yn ei stiwdio, yn nhref arfordirol Margate, Lloegr. Caiff darluniau gwreiddiol ei phrintio gyda sgrin a’u haddurno gyda ffoil ar ledr da a’u cyfuno i greu trysorau unigryw a chasgliadol.


 


Buoys Boys

Buoys Boys Fiona Banner aka The Vanity Press

22 Sep - 10 Nov 2018

More Info
With Other Eyes

With Other EyesEnamel and Photography Exhibition

24 Nov - 05 Jan 2019

More Info
Seen and Unseen

Seen and UnseenIngrid Murphy

02 Feb - 23 Mar 2019

More Info
Thibault Brunet

Thibault BrunetJane Phillips Award

06 Apr - 01 Jun 2019

More Info