Subscribe to postal mailing list

Mission Gallery Redevelopment: Call for Proposals from Artists, Designers, Applied Artists and Makers, for the Interior Design of the Gallery

As part of the redevelopment of Mission Gallery, Swansea by Clash Associates Architects, Mission Gallery wish to appoint an artist/s to work on the design and implementation of artworks for the new gallery. In the first instance the artist/s will be appointed to develop their proposals. The focus of the work will be on the interior design of the gallery. Therefore this is an ideal opportunity for practitioners, who have an understanding of materials and a respect for craftsmanship. 

Mission Gallery would like to receive proposals from individuals or teams in response to the brief. The brief includes all the information required to make a submission including fees and a budget. This is an excellent opportunity for artists who can work at the highest level.  The development phase is fully funded.

DOWNLOAD BRIEF HERE

DOWNLOAD ARCHITECTURAL PLANS HERE

Applications can be made by sending a proposal on one sheet of A4 in response to the brief, and a CV on two sheets of A4.  The application is to be submitted in a printed form and also on a CD or memory stick. The application should be marked Mission Gallery Development and be sent to: Mission Gallery, Gloucester Place, Swansea SA1 1TY 

The closing date for applications is Noon Thursday 8th October.  Applications will not be returned. Please do not send any other material, as this will not be considered. 

Mission Gallery is not able to respond to any enquiries related to the project. Any enquiries must be by email to: Michael Nixon development@missiongallery.co.uk

Interviews will be held on Wednesday 14th October in Swansea

 

 

Ailddatblygiad Oriel Mission: Galwad am Geisiadau o Artistiaid, Dylunwyr a Gwneuthurwyr Gymhwysol, i Ddyluniad Mewnol yr Oriel

Fel rhan o ailddatblygiad Oriel Mission, Abertawe gan Benseiri Clash Associates, mae Oriel Mission am apwyntio artist/iaid i weithio ar ddyluniad a chyflawniad gwaith celf ar gyfer yr oriel newydd. Yn yr enghraifft  cyntaf bydd yr artist/iaid yn cael eu cyflogi i ddatblygu eu cynigion. Bydd ffocws y gwaith ar ddyluniad mewnol yr oriel. Felly mae hwn yn gyfle delfrydol i ymarferwyr, sydd â deallusrwydd o ddeunyddiau a pharch tuag at waith crefft.

Hoffai Oriel Mission dderbyn gynigion o unigolion neu dimau yn ymateb i’r briff. Mae’r briff i’w gael ar wefan Oriel Mission www.missiongallery.co.uk

Llawrlwythwch briff artist yma

Lawrlwythwch cynlluniau pesaernial yma

Mae’r briff yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei angen i wneud cais gan gynnwys ffioedd a chyllid. Cyfle arbennig i artistiaid sydd yn gallu gweithio i’r lefel uchaf. Mae’r cam datblygu â chyllid llawn.

Gellid wneud cais trwy anfon ceisiadau ar un darn o A4 yn ymateb i’r briff, gyda CV ar ddwy dudalen A4. Mae’r cais i’w ddanfon mewn ffurf printiedig a hefyd ar CD neu memory stick. Dylai’r cais gael ei farcio fel Datblygiad Oriel MIssion a’i anfon i: Oriel Mission, Gloucester Place, Abertawe SA1 1TY

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd Dydd Iau 8fed Hydref. Ni fydd ceisiadau yn cael eu dychwelyd. Peidiwch anfon unrhyw ddeunydd arall, gan na fyddant yn cael eu hystyried. Nid yw Oriel Mission yn gallu ymateb i unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r prosiect yma.

Rhaid i unrhyw ymholiadau cael eu ebostio i: Michael Nixon development@missiongallery.co.uk

Cynhelir cyfweliadau ar ddydd Mercher 14 Hydref yn Abertawe

 Volunteer at Mission Gallery


 

Do you want to volunteer at Mission Gallery? 

Please download and complete the following application form

Volunteer Application Form

Then return to: Rhian Wyn Stone | Retail & Front of House Supervisor 

retail@missiongallery.co.uk